-A A +A

Yayınlar

IFLA (2013). IFLA/UNESCO Okul Kütüphaneleri Rehberi (Çev. M.Gürbüz ). (Çeviri International Federation of Library Associations and Institutions - web sayfasında yayımlanmıştır.)

IFLA (2013). Bebekler ve Küçük Çocuklar İçin Kütüphane Hizmetleri Rehberi (Çev. M.Gürbüz ve S. Ekici).  (Çeviri International Federation of Library Associations and Institutions - web sayfasında yayımlanmıştır.)

Ekici, S.,Yılmaz B. (2013).FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme.Türk Kütüphaneciliği, 27 (2), 301-316.

Işık, D. (2013).Üniversite Kütüphanelerinde Web 2.0 Teknolojilerinin Kullanımı ve Web Tabanlı Kullanıcı Eğitimi İçin Öneriler.Türk Kütüphaneciliği, 27 (1), 100-116.

Ekici, S., Yılmaz, B. (2013). Hacettepe Üniversitesi İlköğretim Bölümü Öğrencilerinin Düşünce Özgürlüğüne İlişkin Tutumları. Bilgi Dünyası, 14 (1), 17-36.

Bulut, B., Uğur, H., Gürdal G., Holt, İ., Çukadar, S., Akbayrak, E. H., Çelebi, M. K. (2013). ANKOS Publisher Application System and Its Impact on the e-Resource Evaluation Process. Serials Reiew, Available online 20 February 2013.

Keten, B. (2012). Bilgi Erişim Sürecinin Problem Çözme ve Karar Verme Üzerindeki Etkisi: Kuramsal Bir Çalışma. Türk Kütüphaneciliği, 26 (3), 476-500.

Gürdal, G., Türkfidanı, A., Kutlutürk, L., Çelik, S., Keten, B. (2012). Araştırma Kurumları İçin OpenAIRE Kılavuzu. Türk Kütüphaneciliği, 26 (2), 416-438.

Önal, H.İ., Ekici, S. (2012). Okul Kütüphanecilerinin Görüşlerine Göre Okul Kültürü Değerlendirmesi. Bilgi Dünyası, 13 (1), 138-164.

Ekici, S., Özenç Uçak, N. (2012). İlköğretim Öğrencilerinin İnternet'te Bilgi Arama Davranışları. Türk Kütüphaneciliği, 26 (1), 78-96.

Keten, B. (2012). Engelsiz Bilinç Eğitimi Üzerine. Türk Kütüphaneciliği, 26(1), 169-176.

IFLA (2011). Çocuk Kütüphanesi Hizmetleri için İlkeler (Çev. B.Yılmaz ve S. Ekici). Türk Kütüphaneciliği, 25(4), 545-552. (Çeviri aynı zamanda Guidelines for Children's Library Services adlı IFLA - International Federation of Library Associations and Institutions - rehberinde de yayımlanmıştır.)

Keten, B. (2011). Görme Engelli Kullanıcılar İçin Erişilebilir Kütüphaneler: Kütüphanecilere Yönelik Pratik Öneriler. Türk Kütüphaneciliği, 25(4), 509-518.

Keten, B. (2011). Kadın Girişimcilerin Bilgiye Yaklaşımı. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi. (Tezin tam metni 3 yıl içinde erişime açılacaktır.)

Karasözen, B., Zan, B. U., Atılgan, D. (2010). Türkiye'de Açık Erişim ve Bazı Ülkelerle Karşılaştırma. Türk Kütüphaneciliği, 14(2), 235-257.

Zan, B. U. (2009). Elektronik Yayınların Derlenmesi. Türk Kütüphaneciliği, 23(2), 299-320.

Karasözen, B., Gökkurt Bayram, Ö., Zan, B. U. (2009). 1997-2006 Türkiye Bilim Göstergeleri Analizi. Türk Kütüphaneciliği, 23(1), 4-21.

Karasözen, B., Gökkurt Bayram, Ö., Zan, B. U. (2009). 1997-2006 Türkiye Bilim Göstergeleri Analizi. Cumhuriyet Gazetesi Bilim Teknik Eki, 22(1099) sayısında yayınlanan çalışma.

Yörük, N., Zan, B. U., Morgil, İ. (6-9 Eylül 2009). The Reflected Manners of the Educators to the Printed Media in Turkey. 38th IGIP Symposium Bildirileri (ss.187-189). Graz: Avusturya.

Atılgan, D., Atakan, C., Bulut, B. (2008). Türkçe Kütüphanecilik Dergilerinin Atıf Analizi, Türk Kütüphaneciliği, 22 (4), 392-413.

Karasözen, B., Kaygusuz, A., Batı Özen H. (2007). Patterns of e-journal use within the Anatolian University Library Consortium. Serials, 20(1), 37-42.

Özen, H. (2007). Elektronik dergilerde kullanım analizi: ANKOS ve ODTÜ Örneği. Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu Bildirileri, (ss. 201-208). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.

Özenç Uçak, N, Olşen Güzeldere, Ş. (2006). Bilişsel yapının ve işlemlerin bilgi arama davranışı üzerine etkisi. Türk Kütüphaneciliği, 20(1), 7-28.

Zan, B. U. (2006). Derme Olgusu ve Elektronik Yayınlar. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi.

Akbayrak, E. H. (2005). Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi’nde Hizmet Kalitesi Ölçümü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi. H.Ü. Sosyal Bilimler Enst., Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.

Anglada, L., Reoyo, S., Fernandes, J., Gargiulo, P., Karasözen, B., Xenidou-Dervoux, C. (2005). Actividades open access de los consorcios del SELL y del CBUC. El Profesional de la Información, 14(4), 280-285.

Karasözen, B. (2005). Open Access Activities in SELL (Southern European Libraries Link) Countries. New Review of Networked Information'da yayınlanan çalışma.

Erdoğan, P. L., Karasözen, B. (2005). ANKOS ve Satıcı Firmalarla İlişkileri (Türkçe çeviri), Journal of Library Administration, 44(3), 69-83. sayfalarda yayınlanan çalışma.

Karasözen, B., Lindley, J. A. (2004). ANKOS: Türkiye’de Konsorsiyum Gelişimi (Türkçe çeviri), The Journal of Academic Librarianship, 30(5), 402-409. sayfalarda yayınlanan çalışma.

Karasözen, B., Gürbüz, E., (2004). ODTÜ Kütüphanesi Performans Bütçeleme Projesi ve Toplam Kalite Çalışmaları, 5. Kamu Kalite Sempozyumu, Kamu Kaynaklarının Etkili Yöntemi: Stratejik Plan ve İzleme Konferans Bildirileri Kitapçığı, 19-25. sayfalarda yayınlanan bildiri metni.

Karasözen, B. (2003). Around the World to Ankara, Turkey and Middle East Technical University Library: Modernization and Innovation. Library Hi Tech News, 20(3). sayıda yayınlanan çalışma.

Karasözen, B., Batı, H. (2003). Elektronik Veritabanları Kullanım İstatistikleri, “Elektronik Gelişmeler Işığında Araştırma Kütüphaneleri Sempozyum Bidirileri, 49-71. sayfalarda yayınlanan çalışma.

Karasözen, B. (2003). Kurumsal Arşivler. Elektronik Gelişmeler Işığında Araştırma Kütüphaneleri Sempozyum Bidirileri, 8-16. sayfalarda yayınlanan çalışma.

Karasözen, B. (2002). Konsorsiyumlar ve ANKOS. 37.Kütüphane Haftası: Kütüphanecilikte Yeni Gelişmeler, Kavramlar, Olgular Sempozyum Bildirileri, 106-113. sayfalarda yayınlanan çalışma.

Karasözen, B., Özbağ Ören, Ç. (9 Haziran 2001). ANKOS: Bilimsel Yayınlar Elektronik Erişim için bir İşbirliği Modeli. Cumhuriyet Bilim ve Teknik, No: 742'de yayınlanan çalışma,

Karasözen, B. (1996). Bilimsel Bilgiye Erişimde Yeni Paradigmalar ve Internetin Rolü. Türk Kütüphaneciliği, 10(3), 231-243.

Yılmaz, B., Karadeniz, Ş., Ekici, S. ve Kutlu, O. (2018). Türkiye’de Belediye Kütüphaneleri ve Kent Arşivleri için Yönetmelik Taslakları ve Stratejik İlkeler Önerisi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi

Ekici, S. (2017).Yeni Medya Okuryazarlığında Kütüphanecilerin Rolleri. Özgür Külcü, Tolga Çakmak ve Şahika Eroğlu (Ed.), Kamusal Alan Olarak Bilgi Merkezleri ve Yenilikçi Yaklaşımlar içinde (s.49-78). İstanbul: Hiperlink

Ekici, S. ve Yılmaz, B. (2016). FATİH Projesi. Öğretmen Dünyası, 37(441), 27-32

Ekici, S. ve Yılmaz, B. (2014). Ankara’daki Anaokullarının Okuma Alışkanlığına Hazırlık Yeterlilikleri Açısından Değerlendirilmesi. Türk Kütüphaneciliği, 28(4), 547-582

Ekici, S. (2014). Ankara’da Bulunan Anaokullarının Okuma Alışkanlığına Hazırlık Uygulamaları Açısından Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisan Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara