-A A +A

Kütüphane Kuralları

Üniversite Yönetim Kurulunun 19 Temmuz 2016 tarih ve 2016/12 sayılı kararının ekidir.

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI’NA AİT KAYNAKLARIN KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Amaç ve Kapsam

Madde 1–(1) Bu usul ve esasların amacı ODTÜ KDDB’ye ait kaynakların (fiziksel kaynaklar ve bilgi kaynakları) kullanımı ile ilgili hükümleri düzenlemektir.

Madde 2–(1) Bu usul ve esaslarda geçen

a) Bilgi kaynakları: Kütüphane koleksiyonunda bulunan basılı (kitap, dergi, gazete, rapor ve benzeri.), elektronik (çevrimiçi veritabanları), çoklu ortam (CD, DVD, kaset, ve benzeri.)  kaynakları,

b) ILL: (Inter Library Loan): Kütüphanelerarası ödünç verme işlemlerini,

c) Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesini

d) KDDB: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı,

e) Kullanıcı: Üye olup olmadığına bakılmaksızın Kütüphane hizmetleri ve bilgi kaynaklarından yararlanan kişileri,

f) Ödünç Verme Birimi: Uzun süreli ödünç verme işlemlerinin yapıldığı yeri,

g) Rezerv: Kısa süreli ödünç verilen, bilgi kaynaklarının bulunduğu yeri,

h) Sistem: Kütüphane otomasyon sistemini,

i) Üye: Önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri (uluslararası değişim öğrencileri dahil), ODTÜ’de çalışan veya ODTÜ’den emekli olan akademik ve idari personeli, “ek görevli” statüsünde olanları, Doktora Sonrası Araştırma Programı-DOSAP kapsamındaki araştırmacıları, Proje personelini, ODTÜ Geliştirme Vakfı ve ODTÜ Teknokent çalışanları ile Protokol yapılan üniversitelerin ve resmi kurumların akademik ve idari personelini ifade eder.

 

Kütüphane Kullanım Koşulları

Madde 3–   (1) Üyeler kütüphanede yer alan bilgi kaynaklarını ödünç alabilir veya bu kaynaklardan kütüphane içerisinde yararlanabilir.

(2) Üye olmayanlar kütüphanede yer alan bilgi kaynaklarından sadece kütüphane içerisinde yararlanabilir.

(3) Üyeler, sistemde yer alan kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında kütüphaneye bildirmekle yükümlüdürler.

(4) Kullanıcılar, bilgi kaynaklarından yararlanırken mevcut "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu"na uymakla yükümlüdür. Kullanıcı hakkında bu kanuna muhalefetinden dolayı yasal idari ve yasal işlem başlatılabilir. Kullanıcı, bu maddeye muhalefetinden dolayı Üniversiteye/Kütüphaneye hiç bir hukuki sorumluluk yükleyemez.

(5) Kullanıcıların "Kütüphane İçerisinde Uymaları Gereken Kurallar", KDDB tarafından belirlenir ve kullanıcılara duyurulur.

Ödünç Verme Esasları ve Kuralları

Madde 4–(1) Üye, üye olmayan ve ILL sistemiyle kütüphaneden yararlanan kullanıcılar için kütüphane bilgi kaynaklarının kullanımı ve ödünç verilmesine yönelik uygulama esasları ve kriterleri (sayı, süre, çeşit vb), koleksiyonun mevcut durumu, talep ve ihtiyaçlar dikkate alınarak Rektörlük Makamının bilgisi dahilinde KDDB tarafından belirlenir ve kullanıcılara duyurulur.

(2) Kütüphane bilgi kaynaklarının/ koleksiyonun korunması amacıyla her türlü bilgi kaynağı için “Ödünç Verme/Teslim Alma Esas ve Kuralları” nın Rektörlük  Makamı’nın bilgisi dahilinde belirlenmesi, kullanıcılara duyurulması ve yürütülmesi KDDB’nin yetki ve sorumluluğundadır. KDDB tarafından değiştirilene kadar Ek.1deki kurallar geçerlidir.

Üyelerin Üniversite’den Ayrılmaları Durumunda Uygulanacak Kurallar

Madde 5–(1) Üniversite’den herhangi bir nedenle (emeklilik, istifa veya mezuniyet gibi) ayrılan üyelerin, ödünç aldıkları bilgi kaynaklarını iade etmeden ve varsa gecikme ceza bedelini ödemeden ilişik kesme işlemleri tamamlanmaz.

(2) Ödünç aldığı bilgi kaynağını iade etmeksizin herhangi bir nedenle Üniversite’den ayrılan üyeler hakkında yasal işlem yapılır.

ODTÜ KÜTÜPHANELERİNDEKİ BİLGİ KAYNAKLARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNDE VE İADE EDİLMESİNDE UYGULANACAK KISTAS VE KURALLAR

1)  KDDB de bulunan bilgi kaynakları üyelere aşağıda belirtilen kıstaslara göre ödünç verilir. 

A) Akademik ve İdari Personel

a) Tam Zamanlı Akademik personel toplam 25 kitabı 30 gün süreyle, istemesi durumunda 25 kitabın 5’ini ders kitabı olarak bir dönemlik ödünç alabilir. Bilgi kaynağı başka bir kullanıcı tarafından ayırtılmamış ise; 30 gün süreyle ödünç aldığı kitaplar için 3 kez uzatma işlemi yapabilir. Dönemlik aldığı ders kitapları için süre uzatma işlemi yapamaz. Rezerv koleksiyonundan, kitapların ödünç verilme sürelerine uygun şekilde kitap ödünç alabilir. Bu süreler; "A" tipi kitaplar için 3 saat (saat 16.00’dan sonra ödünç alınmak istenirse ertesi gün saat 11.00’ e kadar),  "B" tipi kitaplar için 1 gün,  "C" tipi kitaplar için 3 gündür. Ayrıca akademik personel 2 ciltli dergiyi 7 gün, 2 çoklu ortam kaynağını 3 gün süreyle ödünç alabilir. Başka bir kullanıcı tarafından ayırtılmamış ise; çoklu ortam kaynakları için 1 kez süre uzatma işlemi yapabilir. Ödünç aldığı dergilerin süresini uzatamaz. Sistem üzerinden 3 adet bilgi kaynağı ayırtabilir. Ayırttığı bilgi kaynaklarını 3 gün içinde ödünç almazsa; ayırtma işlemi sistem tarafından iptal edilir. Bireysel çalışma odalarını (carrels) 3 saat kullanabilir.

b) Ek görevli 15 kitabı 30 gün, 2 ciltli dergiyi 7 gün, 2 çoklu ortam kaynağını 3 gün süreyle ödünç alabilir. Rezerv koleksiyonundan, kitapların ödünç verilme sürelerine uygun şekilde kitap ödünç alabilir. Bu süreler; "A" tipi kitaplar için 3 saat (saat 16.00’dan sonra ödünç alınmak istenirse ertesi gün saat 11.00’ e kadar),  "B" tipi kitaplar için 1 gün,  "C" tipi kitaplar için 3 gündür. Başka bir kullanıcı tarafından ayırtılmamış ise; kitaplar için 2, çoklu ortam kaynakları için 1 kez süre uzatma işlemi yapabilir. Ödünç aldığı dergilerin süresini uzatamaz.  Sistem üzerinden 3 adet bilgi kaynağı ayırtabilir. Ayırttığı bilgi kaynaklarını 3 gün içinde ödünç almazsa; ayırtma işlemi sistem tarafından iptal edilir.  

c) Emekli akademik personel 15 kitabı 30 gün, 2 ciltli dergiyi 7 gün, 2 çoklu ortam kaynağını 2 gün süreyle ödünç alabilir. Rezerv koleksiyonundan, kitapların ödünç verilme sürelerine uygun şekilde kitap ödünç alabilir. Bu süreler; "A" tipi kitaplar için 3 saat (saat 16.00’dan sonra ödünç alınmak istenirse ertesi gün saat 11:00’ e kadar),  "B" tipi kitaplar için 1 gün,  "C" tipi kitaplar için 3 gündür. Başka bir kullanıcı tarafından ayırtılmamış ise; kitaplar için 2, çoklu ortam kaynakları için 1 kez süre uzatma işlemi yapabilir. Ödünç aldığı dergilerin süresini uzatamaz. Sistem üzerinden 3 adet bilgi kaynağı ayırtabilir. Ayırttığı bilgi kaynaklarını 3 gün içinde ödünç almazsa; ayırtma işlemi sistem tarafından iptal edilir.

 d) İdari personel 15 kitabı 30 gün, 2 ciltli dergiyi 7 gün, 2 çoklu ortam kaynağını 3 gün süreyle ödünç alabilir. Rezerv koleksiyonundan, kitapların ödünç verilme sürelerine uygun şekilde kitap ödünç alabilir. Bu süreler; "A" tipi kitaplar için 3 saat (saat 16.00’dan sonra ödünç alınmak istenirse ertesi gün saat 11.00’ e kadar),  "B" tipi kitaplar için 1 gün,  "C" tipi kitaplar için 3 gündür. Başka bir kullanıcı tarafından ayırtılmamış ise;  kitaplar için 3, çoklu ortam kaynakları için 1 kez süre uzatma işlemi yapabilir. Ödünç aldığı dergilerin süresini uzatamaz.  Sistem üzerinden 3 adet bilgi kaynağı ayırtabilir. Ayırttığı bilgi kaynaklarını 3 gün içinde ödünç almazsa; ayırtma işlemi sistem tarafından iptal edilir.  

e) Emekli idari personel 5 kitabı 30 gün, 2 ciltli dergiyi 7 gün, 2 çoklu ortam kaynağını 2 gün süreyle ödünç alabilir. Rezerv koleksiyonundan, kitapların ödünç verilme sürelerine uygun şekilde kitap ödünç alabilir. Bu süreler; "A" tipi kitaplar için 3 saat (saat 16.00’dan sonra ödünç alınmak istenirse ertesi gün saat 11.00’ e kadar),  "B" tipi kitaplar için 1 gün,  "C" tipi kitaplar için 3 gündür. Başka bir kullanıcı tarafından ayırtılmamış ise; kitaplar için 2, çoklu ortam kaynakları için 1 kez süre uzatma işlemi yapabilir. Ödünç aldığı dergilerin süresini uzatamaz. Sistem üzerinden 3 adet bilgi kaynağı ayırtabilir. Ayırttığı bilgi kaynaklarını 3 gün içinde ödünç almazsa; ayırtma işlemi sistem tarafından iptal edilir.  

B) Öğrenci 

a) Doktora öğrencisi 25 kitabı 30 gün, 2 ciltli dergiyi 7 gün, 2 çoklu ortam kaynağını 2 gün süreyle ödünç alabilir. Rezerv koleksiyonundan, kitapların ödünç verilme sürelerine uygun şekilde kitap ödünç alabilir. Bu süreler; "A" tipi kitaplar için 3 saat (saat 16.00’dan sonra ödünç alınmak istenirse ertesi gün saat 11.00’ e kadar),  "B" tipi kitaplar için 1 gün,  "C" tipi kitaplar için 3 gündür. Başka bir kullanıcı tarafından ayırtılmamış ise; kitaplar için 3, çoklu ortam kaynakları için 1 kez süre uzatma işlemi yapabilir. Ödünç aldığı dergilerin süresini uzatamaz.  Sistem üzerinden 3 adet bilgi kaynağı ayırtabilir. Ayırttığı bilgi kaynaklarını 3 gün içinde ödünç almazsa; ayırtma işlemi sistem tarafından iptal edilir. Haftaiçi 3 saat süreyle Tablet PC ödünç alabilir. Bireysel çalışma odalarını (carrels) 3 saat kullanabilir.  

b) Yüksek lisans öğrencisi 20 kitabı 30 gün, 2 ciltli dergiyi 7 gün, 2 çoklu ortam kaynağını 2 gün süreyle ödünç alabilir. Rezerv koleksiyonundan, kitapların ödünç verilme sürelerine uygun şekilde kitap ödünç alabilir. Bu süreler; "A" tipi kitaplar için 3 saat (saat 16.00’dan sonra ödünç alınmak istenirse ertesi gün saat 11.00’ e kadar),  "B" tipi kitaplar için 1 gün,  "C" tipi kitaplar için 3 gündür. Başka bir kullanıcı tarafından ayırtılmamış ise, kitaplar için 2, çoklu ortam kaynakları için 1 kez süre uzatma işlemi yapabilir. Ödünç aldığı dergilerin süresini uzatamaz. Sistem üzerinden 3 adet bilgi kaynağı ayırtabilir. Ayırttığı bilgi kaynaklarını 3 gün içinde ödünç almazsa; ayırtma işlemi sistem tarafından iptal edilir. Haftaiçi 3 saat süreyle Tablet PC ödünç alabilir. Bireysel çalışma odalarını (carrels) 3 saat kullanabilir.

c) Lisans öğrencisi 15 kitabı 15 gün, 2 çoklu ortam kaynağını 2 gün süreyle ödünç alabilir. Rezerv koleksiyonundan, kitapların ödünç verilme sürelerine uygun şekilde kitap ödünç alabilir. Bu süreler; "A" tipi kitaplar için 3 saat (saat 16.00’dan sonra ödünç alınmak istenirse ertesi gün saat 11.00’ e kadar),  "B" tipi kitaplar için 1 gün,  "C" tipi kitaplar için 3 gündür.  Başka bir kullanıcı tarafından ayırtılmamış ise; kitaplar için 2, çoklu ortam kaynakları için 1 kez süre uzatma işlemi yapabilir. Sistem üzerinden 3 adet bilgi kaynağı ayırtabilir. Ayırttığı bilgi kaynaklarını 3 gün içinde ödünç almazsa; ayırtma işlemi sistem tarafından iptal edilir.

 C)    Diğer Kullanıcılar

a) Projede çalışan personel toplam 15 kitabı 30 gün, 2 ciltli dergiyi 7 gün, 2 çoklu ortam kaynağını 3 gün süreyle ödünç alabilir. Rezerv koleksiyonundan, kitapların ödünç verilme sürelerine uygun şekilde kitap ödünç alabilir. Bu süreler; "A" tipi kitaplar için 3 saat (saat 16.00’dan sonra ödünç alınmak istenirse ertesi gün saat 11.00’ e kadar),  "B" tipi kitaplar için 1 gün,  "C" tipi kitaplar için 3 gündür. Başka bir kullanıcı tarafından ayırtılmamış ise; kitaplar için 3, çoklu ortam kaynakları için 1 kez uzatma işlemi yapabilir. Ödünç aldığı dergilerin süresini uzatamaz. Sistem üzerinden 3 adet bilgi kaynağı ayırtabilir. Ayırttığı bilgi kaynaklarını 3 gün içinde ödünç almazsa; ayırtma işlemi sistem tarafından iptal edilir. 

b) Değişim öğrencisi her dönemin başında Uluslararası İşbirliği Ofisi’nden Kütüphane’ye gönderilen onaylı öğrenci listesinde adının olması koşuluyla, 5 kitabı 15 gün süreyle ödünç alabilir. Rezerv koleksiyonundan, kitapların ödünç verilme sürelerine uygun şekilde kitap ödünç alabilir. Bu süreler; "A" tipi kitaplar için 3 saat (saat 16.00’dan sonra ödünç alınmak istenirse ertesi gün saat 11.00’ e kadar),  "B" tipi kitaplar için 1 gün,  "C" tipi kitaplar için 3 gündür. Başka bir kullanıcı tarafından ayırtılmamış ise; kitaplar için 2 kez süre uzatma işlemi yapabilir. Sistem üzerinden 3 adet bilgi kaynağı ayırtabilir. Ayırttığı bilgi kaynaklarını 3 gün içinde ödünç almazsa; ayırtma işlemi sistem tarafından iptal edilir.

c) DOSAP kapsamındaki araştırmacı 25 kitabı 30 gün, 2 ciltli dergiyi 7 gün, 2 çoklu ortam kaynağını 2 gün süreyle ödünç alabilir. Başka bir kullanıcı tarafından ayırtılmamış ise; kitaplar için 2, çoklu ortam kaynakları için 1 kez süre uzatma işlemi yapabilir. Ödünç aldığı dergilerin süresini uzatamaz. Sistem üzerinden 3 adet bilgi kaynağı ayırtabilir. Ayırttığı bilgi kaynaklarını 3 gün içinde ödünç almazsa; ayırtma işlemi sistem tarafından iptal edilir. 

d) ODTÜ; Geliştirme Vakfı, Teknokent ve Uygulama Araştırma Merkezi çalışanı 5 kitabı 30 gün, 2 çoklu ortam kaynağını 2 gün süreyle ödünç alabilir. Başka bir kullanıcı tarafından ayırtılmamış ise; kitaplar için 2, çoklu ortam kaynakları için 1 kez süre uzatma işlemi yapabilir. Sistem üzerinden 3 adet bilgi kaynağı ayırtabilir. Ayırttığı bilgi kaynaklarını 3 gün içinde ödünç almazsa; ayırtma işlemi sistem tarafından iptal edilir.

e) Protokol yapılan üniversitelerin ve resmi kurumların akademik ve uzman personeli,  kurum kimlik kartı ve protokol formu ile kitap ödünç alabilir. Protokol formu; kullanıcının bağlı olduğu kurumun kütüphane sorumlusunun imzası ve kurum kaşesini içeren belgedir. Protokol formu yılda 3 kez (1 Mart, 1 Temmuz ve 1 Ekim) yenilenir. Protokol kullanıcısı 5 kitabı 30 gün süreyle ödünç alabilir. Başka bir kullanıcı tarafından ayırtılmamış ise;1 kez süre uzatma işlemi yapabilir. Diğer kullanıcıların üzerindeki bilgi kaynakları için ayırtma işlemi yapamaz.

f)  Kütüphanelerarası Ödünç Verme (ILL) sistemiyle Kütüphane ’den yararlanan akademik ve idari personel 3 kitabı; Ankara içinde ise 15 gün, Ankara dışında ise 30 gün süreyle ödünç alabilir. Bir defaya mahsus olmak üzere süre uzatma işlemi talebinde bulunabilir. Diğer kullanıcıların üzerindeki bilgi kaynakları için ayırtma işlemi yapamaz. Çoklu ortam kaynakları ile dergileri ve Rezerv Koleksiyonu’nda bulunan kitapları ödünç alamaz. Diğer kütüphanelerden ödünç kitap almak isteyen ODTÜ akademik ve idari personeli, ilgili kütüphanenin ödünç verme kurallarına uymakla yükümlüdür.

2)      Bilgi kaynaklarının ödünç verilmesinde ve iadesinde aşağıdaki kurallar geçerlidir: 

a) Üyeler bilgi kaynaklarını ödünç alırken, üniversite veya kurum kimlik kartlarını göstermek zorundadırlar. Kimlik kartını kaybeden personel, Personel Daire Başkanlığı’ndan; öğrenci, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan belge getirmelidir. ODTÜ mensubu olmayan üyeler ise; kendi kurumlarının Personel Daire Başkanlığı’ndan belge getirmek koşuluyla, belirtilen kurallar doğrultusunda bilgi kaynaklarını ödünç alabilirler. 

b) Üzerinde gecikmiş bilgi kaynağı bulunan kullanıcı, bu bilgi kaynağını iade etmeden ve gecikme cezasını ödemeden yeni bilgi kaynağı ödünç alamaz ve süre uzatma işlemi yapamaz.

c) Kütüphane, gerekli gördüğü durumlarda iade tarihini beklemeksizin ödünç alınan bilgi kaynaklarının iadesini isteme hakkına sahiptir.  Kullanıcıya haber verildikten sonra bilgi kaynağının en geç 3(üç) gün içinde iadesi zorunludur. Belirtilen sürede iade edilmeyen bilgi kaynakları için “Bilgi Kaynaklarının Zamanında İade Edilmemesi, Kaybedilmesi/Zarar Verilmesi Durumunda Uygulanacak Kurallar a göre işlem yapılır.  

d) Güncel Dergi Salonu’ndaki ciltlenmemiş dergiler, Referans Salonu’ndaki başvuru kitapları, yüksek lisans ve doktora tezleri ile nadir eserler ödünç verilmez. Ciltli dergiler, elektronik erişiminin olmaması durumunda; ODTÜ’de çalışan akademik ve idari personele, “ek görevli” statüsünde olanlara, DOSAP kapsamındaki araştırmacılara, ODTÜ’den emekli olmuş akademik personele ve lisansüstü öğrencilere ödünç verilebilir.  

e) Uzun süreli ödünç alınan kitapların, Rezerv Birimi’ndeki ders kitaplarının, Basılı Süreli Yayınlar Birimi’nden ödünç alınan ciltli dergilerin, CD-ROM ve DVD-ROM’ların geç iadesi durumunda  “Bilgi Kaynaklarının Zamanında İade Edilmemesi, Kaybedilmesi/Zarar Verilmesi Durumunda Uygulanacak Kurallar a göre işlem yapılır.  

f) Proje kaynaklarıyla temin edilerek, proje yazısıyla Kütüphane koleksiyonuna kaydettirilen bilgi kaynakları, proje yetkilisi/yöneticisi olan öğretim üyelerine bir yıl süre ile ödünç verilir. Gerektiği takdirde birer yıllık süreyle 2 (iki) kez uzatma işlemi yapılır.  

g) Ödünç alınan bilgi kaynaklarının iade tarihinden önce, üyenin kurum adı uzantılı e-posta adresine, sistem tarafından uyarı notu gönderilir. Ancak Kütüphane’ den ödünç alınan bilgi kaynaklarının iade tarihlerinin takibi kullanıcıya aittir. Sistem tarafından gönderilen uyarı notunun herhangi bir sebeple alınmamış olması, gecikmeden kaynaklanan yaptırımların uygulanmaması için geçerli neden olarak kabul edilmez. Kütüphane bilgi kaynaklarının iadesinin gecikmesi durumunda “Bilgi Kaynaklarının Zamanında İade Edilmemesi, Kaybedilmesi/Zarar Verilmesi Durumunda Uygulanacak Kurallar a göre işlem yapılır.

h) Ödünç alınan ve gününde iade edilmeyen bilgi kaynakları için sistem 3 ay içinde 6  kez hatırlatma e-postası gönderir. Hatırlatmalara rağmen bilgi kaynağı iade edilmezse kayıp kabul edilir ve “Bilgi Kaynaklarının Zamanında İade Edilmemesi, Kaybedilmesi/Zarar Verilmesi Durumunda Uygulanacak Kurallar a göre işlem yapılır.  

3) Elektronik Kaynakların Kullanımı

a) Elektronik kaynaklara yerleşke içinden ve dışından sadece ODTÜ öğretim elemanları, idari personeli, öğrencileri ve ODTÜ e-posta kullanıcı adı ve şifresine sahip olan kullanıcılar erişebilir.

b) Veritabanlarından, robot ve benzeri yazılımlar kullanılarak çok sayıda yayın kopyalanamaz veya sistematik biçimde kişisel bilgisayarlara ya da harici belleklere aktarılamaz.

c) Veritabanlarından kopyalanan makale, kitap, tez ve benzeri dokümanların bir bölümü ya da tamamı, veri depolama araçları ya da e-posta listeleri aracılığı ile dağıtılamaz ve Üniversite dışındaki kişi ya da kurumlara gönderilemez.

 d) Yukarıdaki kurallara uymayan kullanıcı hakkında gerekli yasal işlem başlatılır.

 

BİLGİ KAYNAKLARININ ZAMANINDA İADE EDİLMEMESİ, KAYBEDİLMESİ/ZARAR VERİLMESİ DURUMUNDA UYGULANACAK KURALLAR 

 

GEÇ TESLİM EDİLMESİ

 GÜNLÜK/SAATLİK GECİKME BEDELİ

KAYIP EDİLMESİ / ZARAR VERİLMESİ

 

Baskısı devam etmiyorsa *

Baskısı devam ediyorsa

 

Bilgi Kaynağı Türü

1 – 7 gün arası

8. günden sonra / ayırtılmış (hold)

Saatlik

Yabancı Dil

Türkçe

  • Son baskısının sağlanarak Kütüphaneye teslim edilmesi gerekir. Mümkün olmaması durumunda
  • Güncel bedeli + gecikme bedeli
 
 
 

Kitaplar

Genel Koleksiyon

0,30 TL

0,60 TL

 

150 USD + gecikme

 bedeli

180 TL + gecikme

bedeli

 

Kısa süreli (Rezerv)

 

 

0,60 TL

 

Dergiler

0,60 TL

0,60 TL

 

300 USD + gecikme bedeli

180 TL + gecikme

bedeli

 

Çoklu Ortam Kaynakları (Multimedya)

0,30 TL

0,60 TL

 

DVD 37 USD + gecikme bedeli

DVD 45 TL + gecikme bedeli

 

CD/VCD 15 USD + gecikme bedeli

CD/VCD 15 TL+ gecikme bedeli

 

Tablet PC’ler

 

5,00 TL

Ödünç verilen Tablet PC’lerin güncel değeri tahsil edilir.

 

Şarj adaptörü (gerekli durumlarda ödünç verilir): 30 TL

 

Bireysel Çalışma Odaları

 

3,00 TL

 

 

* Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Seçim ve Değer Tespit komisyonu tarafından bilgi kaynaklarının güncel değeri araştırılır. Bulunan değer tahsil edilir. Herhangi bir değer tespiti yapılamaması durumunda belirlenmiş tutarlar tahsil edilir.